cornaja panna Niasviza
ненастоящая еврейка. это я.
Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
kshe'od katavta michtavim shel ahavah
k'mo shehayita mechabek nish'ar iti velo bore'ach
hayita ba mevi li perach

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
kshe'od hayita mistakel alai
nir'demet letzidchah k'mo shehayita do'eg
im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
kshe'od hayita mistakel alai
nir'demet letzidchah k'mo shehayita do'eg
im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Techabek oti chazak ve'al tar'peh
yamim kashim ovrim
ani nofelet mehakoved al k'tefai
ani nofelet mehakoved al k'tefai

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

русский текст

@темы: песенки, The Idan Raichel`s Project