cornaja panna Niasviza
ненастоящая еврейка. это я.
Shanim kulam borchim,
shanim kulam chozrim,
Rodfim achrei hashemesh,
Shvuim betoch ma'agalim,
kulam mesubachim,
Az mah at od cholemet,
Shanim hem mastirim,
shanim kulam yodim,
Even mitapechet,
Baleilot uvayamim kulam kvar medabrim,
Lama at od nisheret...

Adif larutz laeish,
lidrosh lo livakesh,
Mimah at mifachedet?
Ein ma lachsov shehu omer,
ein zman yafeh yoter,
Hevi et hayom...

Shanim hem shoalim,
shanim lo makshivim,
Somrim hakol babeten,
Ze mitztaver v'ze gover
v'ze basof gomer,
Al mah at medaberet,

Adif larutz laeish...

Yotzei sheat tamid shoteket
Aval bifnim ze bo'er v'nisraf hakol,
Kol hamilim she ne'almo
Timtze'i otan bachalomot shel acherim...

Shanim hem niftachim v'nisarim sgurim,
neachazim baruach,
Kol ason rodef acher,
ze ba ze medaber,
Chozrim l'petza hapatuach...

Adif larutz laeish...

Yotzei sheat tamid shoteket...

Shanim kulam borchim,
shanim kulam chozrim,
Rodfim achrei hashemesh.

английский текст

русский текст

@темы: песенки, The Idan Raichel`s Project