Записи с темой: the idan raichel`s project (список заголовков)
13:12 

Medabrim Besheket

cornaja panna Niasviza
ненастоящая еврейка. это я.
Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
kshe'od katavta michtavim shel ahavah
k'mo shehayita mechabek nish'ar iti velo bore'ach
hayita ba mevi li perach

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
kshe'od hayita mistakel alai
nir'demet letzidchah k'mo shehayita do'eg
im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
kshe'od hayita mistakel alai
nir'demet letzidchah k'mo shehayita do'eg
im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Techabek oti chazak ve'al tar'peh
yamim kashim ovrim
ani nofelet mehakoved al k'tefai
ani nofelet mehakoved al k'tefai

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
hayinu medabrim besheket, medabrim leat
hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

русский текст

@темы: песенки, The Idan Raichel`s Project

13:07 

Chalomot Shel Acherim

cornaja panna Niasviza
ненастоящая еврейка. это я.
Shanim kulam borchim,
shanim kulam chozrim,
Rodfim achrei hashemesh,
Shvuim betoch ma'agalim,
kulam mesubachim,
Az mah at od cholemet,
Shanim hem mastirim,
shanim kulam yodim,
Even mitapechet,
Baleilot uvayamim kulam kvar medabrim,
Lama at od nisheret...

Adif larutz laeish,
lidrosh lo livakesh,
Mimah at mifachedet?
Ein ma lachsov shehu omer,
ein zman yafeh yoter,
Hevi et hayom...

Shanim hem shoalim,
shanim lo makshivim,
Somrim hakol babeten,
Ze mitztaver v'ze gover
v'ze basof gomer,
Al mah at medaberet,

Adif larutz laeish...

Yotzei sheat tamid shoteket
Aval bifnim ze bo'er v'nisraf hakol,
Kol hamilim she ne'almo
Timtze'i otan bachalomot shel acherim...

Shanim hem niftachim v'nisarim sgurim,
neachazim baruach,
Kol ason rodef acher,
ze ba ze medaber,
Chozrim l'petza hapatuach...

Adif larutz laeish...

Yotzei sheat tamid shoteket...

Shanim kulam borchim,
shanim kulam chozrim,
Rodfim achrei hashemesh.

английский текст

русский текст

@темы: песенки, The Idan Raichel`s Project

моим будущим детям посвящается

главная